วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

 กิจกรรมตลาดโรงเรียน

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการตลาด และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้ผลิต
- เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
- เป็นการฝึกการวางแผนการลงทุน การทำงานเป็นทีม เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

  กิจกรรมตลาดโรงเรียน - เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการตลาด และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้ผลิต - เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหน...